Turfschipper 39, Wateringen | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Turfschipper 39

Omschrijving

Algemeen
Op het moderne bedrijventerrein ‘Wateringse Veld’ is deze uiterst representatieve bedrijfs-/kantoorgebouw gelegen aan de Turfschipper 39 te Wateringen. Het hoogwaardige bedrijventerrein is een jong bedrijventerrein in de regio Haaglanden en focust zich op de verduurzaming van de energievoorziening. Hiermee willen zij haar groene imago verbeteren en uitdragen.

De omgeving kenmerkt zich door de mix van bedrijfsverzamelgebouwen voor onder andere ambacht- en productiebedrijven, showrooms en detailhandel in volumineuze goederen.

Adres
Turfschipper 39 (2292 JC) te Wateringen

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 1.490 m² VVO bedrijfs-/kantoorruimte. Voor de verhuur is thans circa 376 m² VVO kantoorruimte (unit D) beschikbaar, gelegen op de 1e verdieping aan de rechterzijde van het gebouw.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Op het omliggende parkeerterrein zijn nog 7 (zeven) parkeerplaatsen beschikbaar voor verhuur.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Wateringen
Sectie: B
Nummer: 2796
Grootte: 830 m²

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 110,- per m² per jaar.
Parkeerplaatsen
€ 500,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

– elektriciteitsverbruik- en gasverbruik, inclusief vastrecht t.b.v. de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke
ruimten;
– elektriciteits-, water- en gasverbruik incl. vastrecht;
– onderhoud en periodieke controle van verwarmingsinstallatie;
– idem van liftinstallatie;
– idem hydrofoorinstallatie;
– idem airco-installaties(s);
– idem van brandmelder-, storingmelder- en noodstroominstallatie(s);
– schoonmaakkosten van mindervalidentoilet, lift, beglazing buitenzijde (frequentie 6 keer per jaar), beglazing
– gemeenschappelijke ruimten, parkeerterrein;
– verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
– assurantiepremie buitenbeglazing;
– onderhoud terrein en groenvoorziening (frequentie 12 keer per jaar);
– aluminium ramen;
– diversen;
– administratiekosten ad. 5% te berekenen over de kosten van de hierboven genoemde leveringen en diensten, exclusief
BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
De kantoorruimte wordt in de huidige “as is” staat opgeleverd door de Verhuurder voorzien van de navolgende faciliteiten:
– personenlift;
– systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen;
– kabelgoten langs de zijgevels;
– plafond inductie units t.b.v. verwarming en koeling;
– zonwerende/isolerende beglazing;
– sanitaire voorzieningen;
– vlak afgewerkte betonvloeren;
– pantry;
– minder-validen toilet op de begane grond (gemeenschappelijk);
– brievenbus;
– berging.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het bedrijfs-/kantoorgebouw is gelegen op het bedrijventerrein ‘Wateringse Veld’, welke nabij de doorgaande weg N211/N222 is gelegen. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals, Stichting Welzijn E25, Duiker Combustion Engineers, Verkade Klimaat en BRI Groep.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
Het object is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als openbaar vervoer. Het heeft een perfecte ontsluiting via de doorgaande weg N211/ N222, die aansluiting geeft op het rijkswegennet, te weten de (- A4 Leiden/Amsterdam – A12 Den Haag – en A13 Rotterdam -).

Openbaar vervoer
Op loopafstand zijn de eindhaltes van tramlijnen 16 en 17 te vinden, die voor directe verbinding zorgen met de Haagse binnenstad en NS-station Den Haag Centraal.

Tram 16 (HTM):
rijdt tussen Dorpskade en Van Boetzelaerlaan
Bus 17 (HTM):
rijdt tussen Centraal station en Dorpskade.

Bestemming
De bedrijfs-/kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Wateringen’ en heeft de enkelbestemming ‘bedrijventerrein’.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag