Kantoorruimte huren Anna van Buerenstraat 120, 's-gravenhage | Deskfinder.nl

Anna van Buerenstraat 120

Omschrijving

ALGEMEEN
In Den Haag vind je New Babylon, A New City in the City. Hier kun je wonen, werken, winkelen, eten, cocktails drinken, relaxen, sporten of genieten van het fantastische uitzicht. New Babylon ligt op een internationaal knooppunt, comfortabel gelegen tussen het grootste park van Den Haag en station Den Haag Centraal. Perfect bereikbaar of je nu met de auto komt, het openbaar vervoer of op de fiets.

OMSCHRIJVING OBJECT
Het object, gebouwd in 2010, is gelegen in de plint van het woongebouw La Fenêtre. Deze tweelaagse bedrijfsruimte is volledig ingericht als fitness center. De bestaande installaties en fitness apparatuur zijn in de koop begrepen. Op de begane grond bevindt zich de wellnessruimte met twee saunacabines en overige sanitaire voorzieningen alsmede de bedrijfs-/ontvangstruimte. Op de eerste verdieping bevindt zich de algemene fitnessruimte, pantry, zonnebanken alsmede een kantoor.

ADRES
Anna van Buerenstraat 120 ‘La Fenêtre’(2595 BZ) Den Haag

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het object bedraagt 264 m² VVO bedrijfs-/fitnessruimte (conform NEN2580).

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Er zijn vier parkeerplaatsen beschikbaar welke mogelijkerwijs in de verkoop kunnen worden betrokken. De afzonderlijke koopsom bedraagt € 30.000,- k.k. per parkeerplaats.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: R
Nummer: 13714 A-243 (41/3400e aandeel in de gemeenschap)
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID

KOOPSOM
Bedrijfs-/fitnessruimte: € 325.000,00 k.k.
Parkeerplaatsen: € 30.000,00 per plaats k.k.

OPLEVERING
Het object wordt in huidige staat – leeg, schoon en ontruimd – as is, where is, opgeleverd en is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

– Aanwezige fitness apparatuur;
– Saunaruimten;
– Zonnebanken;
– Sanitaire voorzieningen;
– Inwendige trappen;
– Zelfstandige entree;
– Pantry.

SERVICEKOSTEN BIJDRAGEN VVE
De servicekosten/bijdragen zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De VVE-bijdrage bedraagt € 3.609,36 per jaar, te vermeerderen met BTW.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

NOTARIS
Nader door koper te bepalen.

KOOPOVEREENKOMST
Op te stellen door instrumenterend notaris, lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

MILIEUSTATUS
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem en het gebouw zijn eigenaar geen bijzonderheden bekend die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu volgens de thans geldende maatstaven. Milieukundig onderzoek is recentelijk niet verricht. Koper komt, ten aanzien van de milieukundige toestand, geen andere aanspraken toe jegens verkoper, dan die, waarvan verkoper zich op grond van de wet niet kan exonereren.

Voor zover aan verkoper bekend, zijn in het object geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Verkoper is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Voor zover aan verkoper bekend zijn in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt. Verkoper heeft gedurende de periode dat hij eigenaar/gebruiker was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen zijn aangebracht.

Erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

ONDERHOUDSTOESTAND
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan koper daardoor niet informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen c.q. gebreken zijn voor risico en rekening van koper.

BIJZONDERHEDEN
– De overeenstemming tussen koop en verkoop zal worden gesloten onder de ontbindende voorwaarden voor de verkoper dat de uitkomsten van het door verkoper uit te voeren Customer Due Diligence onderzoek aanleiding geven tot voortzetting van de koopovereenkomst.
– In het object is een technische ruimte aanwezig die behoort tot het gebouw. Bij de verkoop zal moeten worden vastgelegd dat ten behoeve van het onderhoud deze bereikbaar moet zijn voor derden.

LOCATIE
Het object is gelegen direct achter het Den Haag Centraal Station en Babylon, via de Juliana van Stolberglaan is de locatie uitstekend bereikbaar. In de nabijheid zijn de Koninklijke Bibliotheek en diverse ministeries gevestigd. Het winkelgebied van het centrum Den Haag is op loopafstand.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het object eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van Den Haag Centraal Station waar tevens diverse opstapplaatsen van het regionale openbaar vervoer aanwezig zijn.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Bezuidenhout’ en heeft de bestemming ‘Wonen -3’.

De voor ‘Wonen – 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in gestapelde vorm;

en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:
b. ‘bibliotheek’, gebruik ten behoeve van een bibliotheek;
c. maatschappelijk’ gebruik ten behoeve van een maatschappelijke functie, waaronder wordt begrepen:
1. gezondheidszorg,
2. verenigingsleven,
3. zorg- en welzijnsinstelling,

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, aan-huis-gebonden bedrijven, aan-huis-gebonden beroepen, wegen, (gebouwde) parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen.

ENERGIELABEL
De bedrijfs- annex fitnessruimte beschikt over Energielabel F.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag